حامیان پویش

آمنه القرا
حقوقدان، فلسطین

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

استاد منیر گرجی
قرآن پژوه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اعظم طالقانی
صاحب امتیاز مجله پیام هاجر و فرزند آیت الله سید محمود طالقانی 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اميره برغل
رئيس جمعيت النهضه، لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انجمن قضات زن افغان
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حورا صدر
فرزند امام موسی صدر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شبکه زنان افغان
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فاطمه اشرفی
مدیرعامل انجمن غیردولتی حامی زنان و کودکان پناهنده

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مرکز آموزش زنان افغان
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

معصومه ابتکار
قهرمان زمین ملل متحد (2006)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خبرهای تازهمقالات

Hide Main content block